DASAR PRIVASI

Great Ponton Limited adalah sebuah syarikat berhad yang diperbadankan di bawah undang-undang Ireland dan berdaftar dengan Trade and Companies Registry of Ireland di bawah nombor 644795, dengan pejabat berdaftar di 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (“Contoh Resume“, atau “kami“).

Dalam Dasar Privasi ini, istilah "data peribadi" merujuk kepada sebarang maklumat yang mengenal pasti atau secara wajarnya boleh digunakan untuk mengenal pasti orang sebenar. Tambahan kepada Dasar Kuki ini, sila rujuk juga Terma dan Syarat kami dan Dasar Kuki kami. Bersama-sama, dokumen ini menunjukkan bagaimana kami menggunakan data peribadi anda.

Sila baca Dasar Privasi ini dengan teliti untuk memahami amalan kami berkenaan data peribadi anda. Takrifan istilah yang digunakan di dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama kepada yang diberikan di dalam Terma dan Syarat kami

1. CARA KAMI MENGUMPUL DATA PERIBADI ANDA

Sebagai sebuah platform untuk mengakses pangkalan data, kami menerima data peribadi di dalam prestasi Perkhidmatan kami. Beberapa data peribadi yang kami kumpulkan dan proses termasuk:

Data peribadi yang anda serahkan kepada kami, termasuk:

 • Pendaftaran. Kami mengumpul nama pertama dan nama keluarga anda dan alamat e-mel untuk mencipta Akaun pengguna anda dan untuk mendaftarkan anda untuk Perkhidmatan yang kami berikan di Laman Web kami

 • Ruangan Pelanggan Anda. Terdapat beberapa pilihan yang tersedia untuk anda berkenaan maklumat di dalam profil dan ruang dan maklumat yang anda berikan dalam Pembina Dokumen. Anda boleh memberikan kami data peribadi tambahan apabila anda melihat dan berinteraksi dengan ciri-ciri kami dan fungsi-fungsi, termasuk mengirim resume anda, profil kerjaya, sejarah pendidikan, surat iringan dan maklumat lain.

 • Maklumat teknikal. Kami menyimpan semua komunikasi antara anda dan kami, termasuk maklumat yang anda hantarkan apabila anda melaporkan masalah teknikal berkenaan Laman Web atau perkhidmatan kami.

 • Sebarang maklumat lain yang anda hantarkan kepada kami. 

 • Maklumat yang kami kumpulkan secara automatik daripada sumber pihak ketiga, termasuk maklumat teknikal. Apabila anda melayari Laman Web kami, kami mengumpulkan maklumat mengenai peranti yang anda gunakan dan rangkaian yang anda gunakan. Maklumat teknikal ini termasuk alamat IP, maklumat log masuk anda, lebar jalur yang digunakan, masa lawatan, jenis dan versi pelayar, jenis dan versi tambahan pelayar, pemalam, sistem operasi, maklumat mengenai lawatan anda termasuk ralat muat naik / muat turun, dan halaman yang telah anda lawati. Kami mengumpulkan maklumat ini melalui pelbagai teknologi, seperti kuki (lihat Dasar Kuki kami).

2. TEMPOH MASA KAMI MENYIMPAN DATA PERIBADI ANDA.

Kami menyimpan data peribadi anda selagi anda mempunyai Akaun bersama kami. Jika anda menutup Akaun anda, data peribadi anda akan dipadam secara serta merta.

Jika Akaun anda digantung atau disekat, kami akan menyimpan data peribadi anda untuk tempoh dua tahun bagi menghalang anda daripada melanggar terma dan syarat Laman Web kami.

Selain itu, kami mungkin meyimpan data peribadi anda untuk suatu tempoh masa tambahan setakat yang diperlukan bagi kami menuntut hak undang-undang atau mempertahankan diri daripadanya.

3. CARA KAMI MENGGUNAKAN DATA PERIBADI ANDA.

Kami menggunakan data peribadi anda untuk menyediakan, menyokong dan memperluaskan Perkhidmatan kami termasuk untuk:

 • memberikan perkhidmatan oleh kami, atau antara anda atau kami dan pembekal khidmat pihak ketiga kami (sebagai contoh, pemproses pembayaran) untuk menyediakan kepada anda Perkhidmatan yang diminta;

 • membolehkan anda menyesuaikan Akaun anda, Dokumen Peribadi, profil dan Ruangan Pelanggan anda;

 • menghantar maklumat kepada anda berkaitan Perkhidmatan kami (sebagai contoh, pengesahan pendaftaran anda) melalui e-mel dan / atau melalui mana-mana cara komunikasi yang lain;

 • memberikan anda akses kepada Perkhidmatan sokongan kami supaya anda boleh berkomunikasi dengan kami;

 • memelihara keselamatan Laman Web kami;

 • memaklumkan anda tentang perubahan yang dibuat terhadap Perkhidmatan kami;

 • menguruskan Laman Web kami termasuk untuk tujuan penyelesaian masalah, akses, analisis data, ujian, penyelidikan, penyiasatan dan analisis;

 • menambah baik Laman Web kami bagi memastikan kandungan dipaparkan dengan cara yang paling berkesan; dan

 • mematuhi kewajipan undang-undang kami, termasuk arahan dan keperluan kawal selia atau undang-undang yang lain.

4. CARA KAMI BERKONGSI DATA PERIBADI ANDA

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga yang merupakan penerima data peribadi anda seperti subkontraktor kami, yang merupakan pembekal khidmat teknikal (sebagai contoh dalam bidang pemprosesan pembayaran, pengurusan dan penghantaran sistem dan kandungan, pembekal enjin carian, dll.) atau untuk data analisis kami.

Kami hanya akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga dalam situasi yang berikut:

 • apabila perlu untuk peruntukan Perkhidmatan kami (sebagai contoh, memberikan data peribadi anda kepada pemproses pembayaran kami atau pembekal khidmat teknikal kami);

 • untuk membolehkan kami mempertingkatkan dan mengoptimumkan Laman Web kami menggunakan analitik dan enjin carian;

 • untuk membolehkan kami memberikan anda perkhidmatan kiriman kerja di laman web pihak ketiga;

 • ketika diperlukan oleh undang-undang atau di mana kami percaya dengan niat yang baik bahawa pendedahan adalah wajar dan diperlukan untuk memberi respons kepada tuntutan terhadap kami, untuk mematuhi prosiding undang-undang, sebagai sebahagian daripada penyiasatan, atau untuk melindungi harta atau keselamatan peribadi Contoh Resume atau sekutu atau penggunanya.

5. DASAR UNDANG-UNDANG PEMPROSESAN DATA KAMI.

Kami mengumpul, menggunakan dan mendedahkan data yang kami miliki dalam cara yang diterangkan di bawah:

 • apabila perlu untuk peruntukan Perkhidmatan di Laman Web kami dan pelaksanaan T&S kami;

 • menurut persetujuan anda, yang boleh ditarik balik oleh anda pada bila-bila masa dengan menutup Akaun anda;

 • apabila perlu untuk kami mematuhi kewajipan undang-undang kami;

 • apabila perlu untuk memenuhi kepentingan kami yang sah, termasuk kepentingan kami dalam menyediakan perkhidmatan yang diperibadikan dan berkesan kepada pengguna kami, melainkan kepentingan anda dan hak asasi dan kebebasan anda lebih utama berbanding kepentingan tersebut.

6. CARA KAMI MEMINDAHKAN DATA PERIBADI ANDA.

Apabila kami memindahkan data peribadi anda, kami akan berbuat demikian menurut undang-undang perlindungan data yang berkenaan, dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya bagi memastikan integriti dan perlindungan. Secara khususnya, kami memindahkan data peribadi anda kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami yang diwujudkan di luar Kawasan Ekonomi Eropah, dan di negara-negara di mana Suruhanjaya Eropah tidak membuat keputusan "perlindungan yang wajar", seperti di Amerika Syarikat. Dalam situasi tersebut, kami memastikan bahawa pemindahan ini dibuat menurut peraturan yang berkenaan dan memastikan tahap perlindungan privasi dan hak asasi individu yang secukupnya (termasuk klausa kontrak piawaian Suruhanjaya Eropah).

7. CARA KAMI MELINDUNGI DATA PERIBADI ANDA

Kami mengambil langkah-langkah teknikal dan organisasi yang sewajarnya untuk menghalang pemprosesan data peribadi anda yang tidak dibenarkan atau dilarang dari segi undang-undang, atau sebarang kehilangan tidak sengaja, kemusnahan atau kerosakan kepadanya dengan menggunakan prosedur keselamatan dalaman, yang merangkumi pemeliharaan dan pemusnahan data peribadi anda, serta akses kepadanya.

8. HAK ANDA TERHADAP DATA PERIBADI ANDA.

Selain daripada hak yang diberikan kepada anda oleh undang-undang perlindungan data yang berkenaan, dan di mana undang-undang atau peraturan yang dikenakan membenarkan atau memerlukan kami berbuat demikian, kami akan memberikan anda salinan data peribadi anda dan membetulkan sebarang ralat yang anda kenal pasti atas permintaan. Anda juga mempunyai hak untuk menerima dan / atau meminta kami memindahkan subset data peribadi anda kepada pengawal lain. Anda berhak untuk menolak pemprosesan data anda oleh kami dan untuk mengehadkan pemprosesan tersebut, serta berhak untuk memfailkan aduan dengan pihak penyelia berkuasa berkenaan pemprosesan data peribadi anda.

Kami menjemput anda untuk menyerahkan semua permintaan anda, sebarang soalan atau komen tentang Dasar Privasi ini atau pemproses data peribadi anda oleh kami ke alamat e-mel support@contoh-resume.com.

9. Kemas kini.

Dasar Privasi ini telah dikemas kini pada Jun 2019. Kami berhak untuk meminda Dasar Privasi ini pada bila-bila masa untuk mencerminkan perubahan keperluan undang-undang atau amalan pemprosesan kami. Setiap perubahan ini akan disiarkan di Laman Web kami.

10. PENGAWAL DATA PERIBADI

GREAT PONTON COMPANY, yang diperbadankan di bawah undang-undang Dublin dan berdaftar di Ormond Building, 31-36 Ormond Quay Upper, Dublin 7, D07 EE37 akan menjadi pengawal data peribadi anda