TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN (“T&S”)

Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Great Ponton Limited, didaftarkan dengan Irish Trade and Companies Registry di bawah nombor syarikat 644795, dengan pejabat berdaftarnya terletak di 32 Merrion Street Upper, Dublin 2, Ireland (“Contoh Resume“ “kami”). Anda juga boleh menghubungi kami melalui e-mel di support@contoh-resume.com.

1. Objek

Contoh Resume menawarkan kepada anda sebagai Ahli, akses kepada pangkalan data Bahan (termasuk, antara yang lainnya, resume, surat iringan dan nota panduan) yang boleh diakses di www.contoh-resume.com (“Laman Web”), dimana sebagai Ahli, anda boleh mengisi maklumat peribadi anda menggunakan Pembina Dokumen untuk mencipta dokumen diperibadikan yang boleh dimuat turun mengikut kemahuan anda, menurut keperluan tertentu anda, atau Simpan di dalam Ruangan Pelanggan anda (tertakluk kepada bayaran yuran Langganan yang berkenaan).

T&S ini mentadbir akses anda kepada Laman Web dan penggunaan dan Perkhidmatannya. Dengan menggunakan Laman Web, anda dengan ini bersetuju sepenuhnya terhadap semua terma dan syarat ini.

Dengan membuka akaun di Laman Web, anda mesti menandakan kotak, dan mengesahkan bahawa anda telah membaca dan menerima T&S, yang membentuk kontrak yang terikat secara sah dari segi undang-undang antara anda dan Contoh Resume.

Sila baca yang berikut dengan teliti. Jika anda tidak menerima T&S ini, jangan gunakan Laman Web ini. Kami boleh meminda T&S ini pada bila-bila masa dengan mengirim versi terkini ke laman web ini dan memaklumkan anda sebelum pindaan T&S ini berkuatkuasa.

Untuk mempertingkatkan pengalaman pelanggan, kami juga boleh mengubahsuai struktur dan reka bentuk Laman Web kami tanpa notis awal, serta beberapa Perkhidmatan atau kandungan.

2. Takrifan

Dalam dokumen ini,

“Akaun” bermaksud akaun yang anda perlu cipta untuk menjadi Ahli dan mengakses Perkhidmatan yang ditawarkan oleh Laman Web.

“Undang-undang Yang Dikenakan” seperti takrifan yang diberikan kepadanya dalam Bahagian 14.

“Ruangan Pelanggan“ adalah ruangan peribadi dan khas anda, di mana anda boleh mengakses Perkhidmatan dan Menyimpan Bahan-bahan anda.

“Pembina Dokumen” bermaksud fungsi yang membolehkan Ahli memasukkan maklumat peribadi (termasuk resume, sejarah kerjaya dan butiran sejarah pendidikan) dan mencipta versi peribadi Bahan tertentu (khususnya resume dan surat iringan) (“Dokumen Yang Diperibadikan”) yang kemudiannya boleh Disimpan di dalam Ruangan Pelanggan Ahli.

“Ahli” bermaksud mana-mana individu sebenar atau sah yang memiliki akaun di Laman Web.

”Bahan” bermaksud semua templat resume, templat surat iringan, nota panduan dan dokumen lain yang disediakan untuk Ahli di Laman Web (sama ada ia diperibadikan atau tidak dengan Pembina Dokumen).

“Perkhidmatan” bermaksud semua produk, perkhidmatan, kandungan, ciri-ciri, teknologi atau fungsi yang diberikan oleh kami melalui Laman Web termasuk, tetapi tidak terhad kepada Bahan, Pembina Dokumen, dan Penyimpanan Bahan.

“Langganan” mempunyai takrifan yang diberikan kepadanya dalam Bahagian 6.

“Penyimpanan” dan “Simpan” bermaksud perkhidmatan penyimpanan Bahan di Laman Web.

3. Membuka Akaun

A. Syarat-syarat

**Anda mestilah berusia 18 tahun dan ke atas. Anda mestilah berusia 18 tahun dan ke atas untuk menggunakan Perkhidmatan kami, yang anda mesti sahkan, jika berkenaan, apabila membuka Akaun.

**Jika berkenaan, anda mestilah mempunyai kuasa untuk terikat dengan syarikat yang anda wakili. Anda mengesahkan bahawa anda mempunyai kuasa untuk terikat dengan mana-mana perniagaan atau entiti yang bagi pihaknya anda menggunakan Perkhidmatan, dan perniagaan atau entiti tersebut bersetuju dengan T&S ini.

B. Mencipta Akaun

Laman Web ini membenarkan Ahli untuk mendaftar dan kemudian mempunyai akses kepada Perkhidmatan. Anda tidak boleh melihat Bahan jika anda tidak mendaftar, dan tidak boleh mengakses Pembina Dokumen atau perkhidmatan Penyimpanan tanpa membuka Akaun dan menjadi Ahli terlebih dahulu.

Untuk mencipta Akaun anda, anda perlu melengkapkan ruangan wajib dalam borang pendaftaran (dengan memberikan nama keluarga anda, nama pertama dan e-mel) dan kami akan menghantar kata laluan kepada anda melalui e-mel. Anda juga mesti membaca dan bersetuju dengan T&S ini dan Dasar Privasi kami yang menjelaskan tentang amalan maklumat dalam talian kami dan pilihan yang boleh anda lakukan tentang cara maklumat anda dikumpul dan digunakan di Laman Web ini

C. Ketepatan Maklumat Akaun

Anda memberi jaminan bahawa Akaun anda mengandungi maklumat yang tepat dan betul, dan anda akan mengemaskininya, seperti yang diperlukan. Jika kami percaya bahawa butiran yang diberikan adalah tidak betul, bukan yang terkini, atau tidak lengkap, kami berhak untuk menolak akses anda ke laman web, atau mana-mana Perkhidmatan dan untuk menamatkan atau menggantung Akaun anda.

D. Kata Laluan

Anda memberi jaminan bahawa Akaun anda mengandungi maklumat yang tepat dan betul, dan anda akan mengemaskininya, seperti yang diperlukan. Jika kami percaya bahawa butiran yang diberikan adalah tidak betul, bukan yang terkini, atau tidak lengkap, kami berhak untuk menolak akses anda ke laman web, atau mana-mana Perkhidmatan dan untuk menamatkan atau menggantung Akaun anda.

4. Perkhidmatan

Laman Web adalah platform dalam talian di mana kami menyediakan Perkhidmatan. Sebagai Ahli:

anda boleh mencipta Ruangan Pelanggan di Laman Web, di mana anda boleh mengakses Bahan, mencipta Dokumen Peribadi menggunakan Pembina Dokumen dan Menyimpannya;

anda juga akan dapat berkomunikasi dan berhubung dengan Contoh Resume, melalui e-mel dan sembang.

5. Peraturan Tingkah Laku Ahli di Laman Web

Terdapat peraturan tertentu yang dikenakan kepada Ahli. Semasa menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju untuk:

  • tidak melanggar hak dan imej Contoh Resume dan entiti sekutunya, termasuk hak harta intelek mereka;

  • tidak melanggar hak dan imej mana-mana pihak yang memegang hak Bahan, seperti hak harta intelek mereka;

  • tidak membuka Akaun atas nama orang lain selain diri anda sendiri;

  • tidak menggunakan sebarang peranti, perisian atau elemen lain yang berkemungkinan untuk mengganggu operasi Laman Web atau yang objeknya bertujuan untuk merosakkan, mengganggu, memintas atau merampas mana-mana sistem, data atau maklumat peribadi; dan

  • lebih lagi secara umumnya, tidak bertindak dalam cara yang mencabuli Undang-Undang yang Berkenaan atau melanggar T&S ini.

6. Pembayaran Yuran

Untuk mengakses Perkhidmatan, anda mesti membayar jumlah langganan bulanan untuk Perkhidmatan ("Langganan"), atau hanya jumlah tawaran percubaan, seperti yang diterangkan di Laman Web. Harga Langganan dinyatakan di Laman Web (VAT dan semua cukai lain disertakan) dan ia mengambil kira jumlah VAT yang berkenaan pada hari pembayaran Langganan.

Sebarang Langganan kepada Perkhidmatan akan berterusan untuk tempoh tanpa had dari tarikh Langganan. Langganan boleh dibatalkan pada bila-bila masa.

Contoh Resume berhak untuk mengubah jumlah Langganan dan sebarang tawaran percubaan. Anda akan dimaklumkan terhadap perubahan tersebut sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tempoh Langganan anda berakhir, dan kemudian anda bebas untuk tidak memperbaharui Langganan anda.

Yuran Langganan dan tawaran percubaan perlu dibayar terlebih dahulu, dan akan dicaj secara automatik ke kaedah pembayaran yang dinyatakan di Laman Web. Sekiranya tiada pembayaran dijelaskan, Contoh Resume akan mengenakan bayaran sekali lagi, dan sekiranya pembayaran masih tidak dijelaskan, kami akan menamatkan Perkhidmatan dengan serta-merta tanpa pampasan, tetapi tanpa prejudis kepada hak untuk menuntut pembayaran dari anda untuk jumlah yang perlu dibayar, dan sebarang ganti rugi untuk kerugian yang ditanggung oleh Contoh Resume disebabkan oleh ketiadaan pembayaran tersebut.

7. Hak Harta Intelek

A. Hak Harta Intelek kandungan Laman Web

Perisian proprietri (termasuk Pembina Dokumen dan Ruangan Pelanggan), Bahan dan bahan lain di Laman Web, termasuk hakcipta, logo, tanda dagang, nama dagang, gambar, teks, ilustrasi, audio, fail video, fail data, fail program, dan kod serta pemilihan, pelarasan dan penyusunan bahan tersebut, (sama ada berdaftar atau tidak berdaftar) adalah dilindungi oleh hakcipta, paten, dan undang-undang tanda dagang ("Hak IP"). Hak IP ini adalah sama ada dimiliki oleh kami atau dimiliki oleh pihak ketiga yang telah memberikan pelesenan Hak IP mereka kepada kami. Adalah dilarang sama sekali untuk menghasilkan semula, menyalin, mengubahsuai atau pun memanipulasi sebarang kandungan di Laman Web, secara keseluruhan atau sebahagiannya.

Penggunaan atau penyalahgunaan Hak IP, kecuali yang dibenarkan dalam T&S ini, adalah dilarang. Dengan menjadi Ahli, tertakluk kepada T&S ini yang berkenaan dengan pemilik Hak IP (lihat di bawah), dan hanya setakat ia dapat berbuat demikian, Contoh Resume memberikan anda lesen tidak eksklusif, boleh ditarik balik, peribadi dan tidak boleh dipindah milik, untuk menggunakan Laman Web dan Hak IP di seluruh dunia untuk kegunaan peribadi anda sahaja, dalam asas bukan komersial dan dengan mematuhi T&S ini.

Lesen yang diberikan kepada anda akan ditamatkan apabila anda berhenti menjadi Ahli dan/atau dalam situasi penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan yang tidak sepatutnya.

Semua versi baru, kemas kini, atau perubahan kepada Laman Web kami, Perkhidmatan atau kandungan yang berkaitan akan tertakluk kepada T&S ini. Contoh Resume mempunyai semua hak yang tidak dinyatakan oleh T&S ini.

Dalam apa cara sekalipun, penggunaan Laman Web dan akses kepada Bahan melarang anda menghasilkan semula atau mengedarkan secara umum atau memindahkan, menjual, menyewa atau meminjam, sebahagian atau keseluruhan, atau untuk menjadikan ia tersedia, selain daripada yang menurut T&S ini, kandungan Laman Web termasuk Bahan.

Contoh Resume dan sekutunya tidak menuntut, sama ada anda, mana-mana pihak ketiga atau diri mereka sendiri, pemilikan sebarang Hak IP dalam Bahan yang dimiliki oleh pihak ketiga.

B. Penggunaan Kandungan Anda

Anda mengekalkan hak anda kepada sebarang maklumat atau kandungan yang anda serahkan, kirim atau paparkan di atau melalui Laman Web termasuk maklumat akaun, resume, sejarah kerjaya, sejarah pendidikan, ulasan, respons, entri profil, kiriman, soalan, bahan kerjaya atau sebarang maklumat lain yang anda berikan ("Kandungan Anda"). Dengan menyerahkan, memuat naik, mengirim atau memaparkan kandungan tersebut, anda memberikan kami lesen seluruh dunia, tidak eksklusif dan bebas royalti (dengan hak untuk sublesen) untuk menggunakan, memproses, menyalin, menghasilkan semula, menyesuaikan, mengubahsuai, menerbitkan, menghantar, memaparkan dan mengedarkan Kandungan Anda dalam mana-mana dan semua media atau melalui sebarang saluran pengedaran (yang diketahui sekarang atau dibangunkan kemudian), tertakluk kepada peruntukan yang berkenaan di dalam Dasar Privasi kami.

Anda memberi jaminan bahawa Kandungan Anda tidak dan tidak akan melanggar hak mana-mana pihak ketiga dan bahawa anda mempunyai semua hak dan kuasa yang diperlukan untuk memenuhi kewajipan anda berkenaan Kandungan Anda di bawah T&S ini.

Jika anda percaya bahawa hak harta intelek anda telah dilanggar, sila hubungi kami.

Anda bertanggungjawab terhadap penggunaan Kandungan Anda dan sebarang akibat yang timbul daripadanya, termasuk sebarang akibat penggunaan Kandungan Anda oleh pengguna lain atau pihak ketiga. Kami tidak bertanggungjawab atau berkewajipan terhadap sebarang penggunaan Kandungan Anda, atau pun penggunaan mana-mana kandungan atau maklumat yang diserahkan atau dikirim oleh Ahli atau pelawat lain.

Perkhidmatan pengiriman resume Contoh Resume membantu pengiriman Kandungan Anda dan Dokumen Peribadi anda di pelbagai laman kerjaya pihak ketiga dengan permohonan dan persetujuan anda terlebih dahulu. Anda bersetuju bahawa Contoh Resume boleh menggunakan alat proprietri pengumpulan maklumat berasaskan web untuk mencipta profil yang diperibadikan untuk anda jika anda mendaftar untuk perkhidmatan ini. Anda selanjutnya bersetuju bahawa cara penulisan dan interpretasi maklumat anda untuk tujuan perkhidmatan pengiriman resume adalah mengikut budi bicara mutlak Contoh Resume dan Contoh Resume tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang keputusan untuk menyertakan, atau tidak menyertakan maklumat frasa mengenai anda. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa anda akan bertanggungjawab sepenuhnya dan mempunyai kewajipan peribadi terhadap sebarang akibat yang timbul daripada penggunaan anda terhadap perkhidmatan pengiriman resume.

8. Peranan Contoh Resume/ Batasan Liabiliti

Contoh Resume tidak memberi jaminan atau membuat sebarang perwakilan berkenaan penggunaan Perkhidmatan dan Bahan dari segi kebenaran, ketepatan, kebolehpercayaan, atau sebaliknya atau bahawa Laman Web tidak akan melanggar hak pihak ketiga dan Contoh Resume tidak mempunyai sebarang liabiliti atau tanggungjawab terhadap ralat atau penyingkiran dalam Bahan tersebut. JIka Undang-undang Yang Dikenakan tidak membenarkan penyertaan beberapa atau semua jaminan dan syarat yang dikenakan di atas, pengecualian di atas hanya akan dikenakan kepada anda setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang dikenakan.

Penggunaan Laman Web ini oleh anda adalah atas risiko sendiri. Laman Web, Perkhidmatan, Bahan dan maklumat lain, perisian, kemudahan, perkhidmatan dan kandungan lain di laman web ini adalah diberikan atas dasar "sedia ada" dan "seperti yang tersedia" tanpa jaminan atau syarat apa sekalipun, sama ada yang nyata atau tersirat. Setakat sepenuhnya menurut undang-undang yang dikenakan, Contoh Resume menafikan semua jaminan dan syarat, nyata atau tersirat termasuk tetapi tidak terhad kepada syarat yang berkaitan dengan kepuasan kualiti, kesesuaian bagi tujuan tertentu dan bukan perlanggaran.

Contoh Resume menafikan semua liabiliti sama ada berdasarkan kontrak, tort atau sebaliknya, dan tidak menerima sebarang liabiliti untuk sebarang kehilangan atau kerosakan (secara langsung, tidak langsung, punitif, berbangkit atau sebaliknya) yang diakibatkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web, Perkhidmatan atau Bahan, tanpa mengira dasar liabiliti tersebut dituntut. Jika Undang-undang Yang Dikenakan tidak membenarkan semua atau mana-mana bahagian batasan liabiliti di atas dikenakan kepada anda, batasan ini akan dikenakan kepada anda hanya setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Tiada apa pun di dalam perjanjian ini akan mengecualikan atau membataskan liabiliti untuk kematian, kecederaan peribadi atau penipuan.

9. Dasar Pembatalan - Penggantungan, sekatan akses dan penamatan akaun

Anda boleh menamatkan hubungan kontrak anda pada bila-bila masa dengan Contoh Resume dan menamatkan Langganan anda dengan menutup Akaun di dalam Ruangan Pelanggan anda atau dengan memaklumkan pasukan khidmat pelanggan kami di sini. Penamatan ini akan berkuatkuasa secara serta merta dan Langganan anda akan ditamatkan secara automatik. Anda tidak akan layak mendapat sebarang bayaran balik untuk sebarang jumlah yang dibayar untuk Langganan berkenaan dengan tempoh selepas penamatan Akaun anda.

Jika anda melanggar perjanjian anda seperti yang ditetapkan di dalam T&S ini atau jika kami mempunyai sebab yang sah untuk mempercayai bahawa keselamatan dan integriti Contoh Resume, Ahlinya, atau pihak ketiga dalam bahaya, kami berhak untuk menamatkan T&S yang mengikat anda dengan Contoh Resume secara serta merta dan menutup Akaun anda.

Apabila ini diperlukan, anda akan dimaklumkan akan tindakan tersebut untuk membolehkan anda memberi maklum balas. Contoh Resume akan memutuskan, mengikut budi bicara mutlaknya, sama ada menarik balik tindakan yang telah diambil.

10. Data Peribadi

Kami mengumpul dan memproses sesetengah daripada data peribadi anda. Dengan menggunakan Laman Web dan mendaftar sebagai Ahli, anda mengakui dan bersetuju dengan pemprosesan data peribadi anda menurut Dasar Privasi kami.

11. Pengendalian, ketersediaan dan fungsi-fungsi platform

Kami akan mencuba sebaik yang mungkin untuk mengekalkan akses berterusan kepada Laman Web. Walau bagaimanapun, akses kepada Laman Web atau penggunaan ciri-ciri tertentu mungkin digantung atau diganggu tanpa notis, disebabkan oleh penyelenggaraan teknikal, migrasi, atau kemas kini atau disebabkan oleh gangguan atau kekangan yang berkaitan dengan rangkaian atau atas sebab-sebab teknikal yang lain.

Kami berhak untuk mengubahsuai atau menggantung semua atau sebahagian daripada akses anda kepada Laman Web atau ciri-cirinya, mengikut budi bicara mutlak kami, secara sementara atau secara kekal.

12. Hiperpautan

Laman Web kami mengandungi pautan ke laman web lain. Kami tidak mengawal laman web tersebut dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mereka. Dengan menyertakan pautan ini, kami tidak menyokong bahan di laman web tersebut atau menandakan sebarang perkaitan dengan pengendali mereka.

13. Pengubahsuaian T&S

T&S ini dan dokumen yang diintegrasikan melalui rujukan menunjukkan keseluruhan perjanjian antara anda dan Contoh Resume berkaitan dengan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda.

Contoh Resume boleh mengubahsuai T&S ini bersesuaian dengan persekitaran teknologi dan komersial, dan untuk mematuhi Undang-undang Yang Dikenakan serta persekitaran kawal selia. Sebarang ubahsuai kepada T&S ini akan diterbitkan di Laman Web dengan menyatakan tarikh berkuatkuasa, dan anda akan dimaklumkan oleh Contoh Resume sebelum perubahan tersebut berkuatkuasa.

14. Dasar bayaran balik dan hak pengeluaran

Tiada permintaan bayaran balik Langganan dibenarkan jika diterima selepas tarikh luput tempoh empat belas (14) hari dari Langganan pertama untuk Perkhidmatan.

Semua permintaan bayaran balik sebelum tempoh luput empat belas (14) hari boleh dibuat melalui telefon atau e-mel ke bahagian sokongan pelanggan kami. Bahagian Sokongan Pelanggan akan memberi jawapan kepada anda dalam masa 48 jam, dan bayaran balik akan diproses dalam masa 72 jam.

15. Undang-undang Yang Dikenakan dan penyelesaian pertikaian

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Dublin, tanpa menjejaskan penggunaan peraturan khusus yang berkaitan dengan (i) prinsip umum konflik undang-undang dan (II) peraturan dasar awam yang melindungi pengguna di negara tempat anda mengakses perkhidmatan ("undang-undang terpakai").

Jika pertikaian tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, anda bersetuju untuk menyerahkan semua pertikaian kepada bidang kuasa mahkamah England & Wales.

Contoh Resume juga akan mengekalkan hak untuk membawa prosiding bergantung kepada sifat pertikaian, di dalam mahkamah negara tempat tinggal anda atau di mana T&S ini dimeterai dalam dagangan atau profesion anda, di dalam negara tempat utama perniagaan anda.

16. Tarikh Berkuatkuasa

10/07/19